Všeobecné podmínky

1. Obecné informace

Poskytovatelem služeb je organizace Newman sport s.r.o., Na Nivách 278, 783 55 Velký Újezd, IČO: 29441447, která je členem Českého svazu lyžařských škol (ČSLŠ) vedená pod názvem Newman school.

2. Rezervace výuky

Rezervace služeb sportovní školy probíhá přes rezervační systém dostupný online na newmanschool.einstruktor.cz. Pro rezervaci služeb je nutná registrace do rezervačního systému. Rezervace je platná pouze po připsání požadované částky na účet Newman Sport s.r.o. a po přijetí potvrzovacího e-mailu na e-mailovou adresu klienta, zadanou při registraci do rezervačního systému, nebo zaplacením částky v hotovosti na na pobočce . V rámci konkrétního profilu je možnost vytvářet podprofily dalším jednotlivým účastníkům výuky (např. členům rodiny) a rezervace je pro tyto další osoby uskuteňována na konkrétní profil daného účastníka.

3. Zrušení rezervace

Zruší-li závazně přihlášený a zaplacený účastník svou účast na zvolené rezervaci min. 48 hodin před termínem, bude účastníkovi účtován storno poplatek ve výši 50% celkové platby a zbytek částky mu bude převeden na kredit. Po tomto termínu nebo nedostaví-li se přihlášený účastník na akci, budou účastníkovi účtovány plné náklady.

Kredit je možné využít pro platbu jakékoliv individuální služby sportovní školy Newman school. Kredity nelze uplatnit na skupinové výuky a kurzy, na tábory a pobytové akce.

Při zrušení rezervace méně než 24h před zahájením výuky zaniká nárok na jakoukoliv finanční/kreditovou kompenzaci.

Nezaplacenou rezervaci je nutné zrušit nejpozději 15 minut před začátkem lekce.

4. Ceny a způsob placení

Platba se dá provést osobně na pobočce nebo převodem na číslo účtu: 2301524034/2010 (převod použijte jen v případě, že lekci objednáváte alespoň 3 dny před konáním lekce).

Ceny za služby sportovní školy Newman School jsou uvedeny včetně 21% DPH.

5. Kredit

Kredit je možný využít na jakoukoliv službu sportovní školy Newman School. Hodnota kreditu odpovídá 1kredit = 1Kč.  Stav kreditu je možné zkontrolovat v klientském profilu. Dobití kreditu je možné v hotovosti nebo platební kartou na pobočce nebo převodem na účet Newman Sport s.r.o.. k rozlišení platby slouží variabilní symbol uvedený v klientském profilu. Kredit je možné dobít také pomocí voucheru zakoupeného na www.newmanshop.cz zadáním jednorázového kódu uvedeného na voucheru. Platnost kreditu připsaného pomocí voucheru je 1 rok od zadání voucheru do systému.

6. Organizace výuky

Na výuku je nutné dostavit se s dostatečným předstihem a to nejpozději 15 minut před zahájením výuky, 30 minut v případě zapůjčení výbavy. Všechny rezervace musí být potvrzeny osobně v kanceláři lyžařské školy dané pobočky před zahájením každé lekce.

V případě zrušení lekce na místě zaniká nárok na finanční/kreditovou kompenzaci.

7. Zrušení lekce ze strany organizátora

Sportovní škola Newman school si vyhrazuje právo zrušit lekci.

8. Pojištění

Sportovní škola Newman School má zřízeno pojištění pro své klienty pro případ úrazu vycházejícího z povahy činnosti, pojištění odpovědnosti z organizované činnosti. Doporučujeme i vlastní úrazové pojištění.

9. Ostatní

Přihlášením na lekci účastník (případně zákonný zástupce) souhlasí se zákonem č. 101/2000 Sb. a v souladu s ust. §§ 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb, o ochraně osobních údajů, že případné fotografie a videa dětí z průběhu lyžování/snowboardingu, mohou být uveřejněny na stránkách www.newmanschool.cz a v klientském systému www.newmanschool.einstruktor.cz a dále při použití na propagačních materiálech Newman sport s.r.o.. Dále přihlášením účastník souhlasí, že organizátor může poskytnout první pomoc a přivolat odbornou lékařskou pomoc v případě úrazu nebo jiného akutního stavu, který to vyžaduje. Organizátor v takovém případě okamžitě telefonicky vyrozumí zákonného zástupce dítěte nebo kontaktní osobu.

 

Zaplacením kurzu účastník stvrzuje, že se s všeobecnými podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

1. Obecné informace

Organizátorem je organizace Newman sport s.r.o., Na Nivách 278, 783 55 Velký Újezd, IČO: 29441447, která je členem Českého svazu lyžařských škol (ČSLŠ) vedená pod názvem Newman school.

Účastníkem kurzu se mohou stát řádně přihlášené děti ze smluvních mateřských a základních škol se zdravotním stavem umožňujícím dítěti absolvovat lyžování nebo snowboarding a odevzdaným dokladem o seřízení bezpečnostního vázání, neplatí v případě snowboardingu.

Popis kurzu: Jedná se o 5 dvouhodinových lekcí lyžování v případě MŠ a 5 dvou nebo tříhodinových lekcí lyžování nebo snowboardingu v případě ZŠ. Náplní lekcí je skupinová výuka lyžařských a snowboardových dovedností. Cílem je osvojení si základních lyžařských a snowboardových dovedností, popř. jejich rozvoj formou zábavných her na sněhu. Děti budou rozděleny do skupin dle úrovně dovedností. Poslední lekce proběhnou pro děti závody a děti mohou mít karnevalové masky. Po závěrečné lekci děti dostanou dárkový balíček. Fotky z jednotlivých lekcí z lyžování můžete sledovat na svém profilovém účtu online systému Newman school.

Místo konání: Výuka probíhá ve Ski areálu Olešnice na Moravě, Hlubočky u Olomouce, Karasíně a Kunčicích.

2. Přihlášení a úhrada kurzu

Podmínkou účasti je provedení registrace do online systému Newman school na http://newmanschool.einstruktor.cz/prihlasit. Po vytvoření registrace Vám bude zasláno potvrzení o registraci v online systému a vytvoříme Vám uživatelský profil. Po vytvoření registrace se můžete přihlásit do Vámi zvoleného kurzu. Po přihlášení do příslušného kurzu, Vám zašleme potvrzení objednávky a údaje k platbě, které jste schopni vidět i kdykoli na Vašem uživatelském profilu. Rezervace kurzu je závazně provedena po uhrazení částky kurzu. Po uhrazení částky kurzovného, Vám na Vašem uživatelském profilu přičteme zaplacenou částku ve formě kreditů 1 Kč = 1 kredit. Přihlášením dítěte a zaplacením kurzu potvrzujete splnění uvedených podmínek a souhlasíte se všeobecnými podmínkami.

3. Cena lyžování a snowboardingu

Cena kurzu je včetně DPH 21% a skládá se z dopravy do skiareálu (jen ve Ski areálech Hlubočky a Kunčice), jízdného na vlecích v rámci celého areálu, úrazové pojištění a pojištění storno poplatků, výuka lyžařských/snowboardových dovedností, občerstvení (jen ve Ski areálech Hlubočky a Kunčice) a dopravě zpět do školy (jen ve Ski areálech Hlubočky a Kunčice). Cena je konečná a neměnná.

4. Lyžařská a snowboardová výzbroj a výstroj

Každé dítě musí mít lyže/snowboard úměrné své výšce. Doporučená délka lyží pro děti je -10 až -20cm k výšce postavy a snowboard 20 cm menší než je výška postavy. Lyžařskou/snowboardovou obuv, lyžařské hole a helmu, chránič páteře (u snowboardu povinný). Každé dítě/rodič odevzdá nejpozději v den první lekce při nástupu do autobusu doklad o seřízení bezpečnostního vázání u lyží z odborného servisu. Účastníci kurzu SNB nic neodevzdávají!! Každé dítě bude teple oblečeno, bude mít rukavice a tenkou čepici nebo kuklu pod helmu. Pokud nevlastníte lyžařskou/snowboardovou výzbroj, doporučujeme využít naší nabídky výhodného zapůjčení v našich půjčovnách ve ski areálech

5. Zrušení účasti na lyžování/snowboardingu ze strany zákonného zástupce.

Zákonný zástupce dítěte má právo kdykoli zrušit účast dítěte na lyžování/snowboardingu pro děti z mateřských a základních škol. Zruší-li rodič závazně přihlášeného a řádně zaplaceného dítěte jeho účast na kurzu do 31.12.2017 vč., bude účastníkovi účtován storno poplatek ve výši 50% celkové platby a ostatní finanční prostředky budou  vráceny převodem zpět na účet nebo můžou být převedeny formou kreditů na profilový účet klienta. Tato lhůta se počítá ode dne doručení storna naší organizaci. Po tomto termínu až do data zahájení kurzu zaniká nárok na vrácení peněz v jakékoliv výši. Při neúčasti závazně přihlášeného a řádně zaplaceného dítěte na jednotlivých lekcích kurzu ze zdravotních důvodů, máte po doložení lékařského potvrzení nárok na vrácení adekvátní částky formou kreditu ve výši 100% odpovídající 1 lekci, které můžete využít na vybranou službu Newman school. V případě, že zajišťuje dopravu na kurz sportovní škola Newman school, bude řádně omluvenému účatníkovi vrácena částka 300 kreditu za lekci. Kredit můžete využít na vybranou službu Newman school. Za neúčast na jednotlivých lekcí z jiných než zdravotních důvodů se nevrací žádná finanční částka. Neúčast a vrácení peněz se bude posuzovat na základě individuálního zdravotního stavu dítěte.

6. Zrušení lekce ze strany organizátora

Organizátor může lekci zrušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, ale je povinen o tom informovat příslušnou školu nejpozději v brzkých ranních hodinách. Zrušená lekce se nahrazuje jiným termínem dle dohody s příslušnou školou. Pokud organizátor bude nucen z blíže nespecifikovaných důvodů přesunout lekci na jiný termín nebo do jiného ski areálu, musí o tom telefonicky informovat zástupce příslušné školy nejpozději 3 dny před uskutečněním dané lekce. Za neuskutečněné lekce ze strany organizátora se účastníkům vrací 100% z ceny odpovídající za neuskutečněné lekce. Pokud z nějakých závažných důvodů (klimatické podmínky) bude organizátor nucen zrušit celý kurz pro děti, bude všem účastníkům vráceno 90% uhrazené částky formou kreditu, 10% částky bude použito na náklady vzniklé neprodleně po přihlášení (výroba propagace a účastnických listů, nákup dárkových předmětů, pomůcky na výuku a jiné náklady spojené s organizací kurzu lyžování a snowboardingu).

7. Pojištění

Organizátor má zřízeno pojištění pro své klienty pro případ úrazu vycházejícího z povahy činnosti, pojištění odpovědnosti z organizované činnosti. Doporučujeme i vlastní úrazové pojištění.

8. Důležitá upozornění

Lyžování/snowboarding pro děti z MŠ/ZŠ, se mohou účastnit pouze řádně přihlášené děti s odevzdaným dokladem o seřízení bezpečnostního vázání. Děti jsou během dopravy do ski areálu (jen ve Ski areálech Hlubočky a Kunčice), během přípravy na výuku, během výuky, během přípravy na odjezd a po dobu cesty zpět (jen ve Ski areálech Hlubočky a Kunčice) k příslušné MŠ/ZŠ pod pedagogickým dozorem, který zajišťuje Newman sport s.r.o..

V případě, že svojí nedochvilností nestihne účastník odjezd od školy, zaniká nárok na náhradu lekce, pokud mu rodič na vlastní náklady nezajistí dopravu do ski areálu. Doprava je zajištěna smluvním dopravcem MŠ nebo ZŠ, nebo organizátorem Newman sport s.r.o..

9. Ostatní

Přihlášením rodiče souhlasí, že případné fotografie a videa dětí z průběhu lyžování/snowboardingu, mohou být uveřejněny na stránkách www.newmanschool.cz a v klientském systému www.newmanschool.einstruktor.cz a dále při použití na propagačních materiálech Newman sport s.r.o.. Dále přihlášením rodiče souhlasí, že organizátor může poskytnout první pomoc a přivolat odbornou lékařskou pomoc v případě úrazu nebo jiného akutního stavu, který to vyžaduje. Organizátor v takovém případě okamžitě telefonicky vyrozumí zákonného zástupce dítěte.

 

Zaplacením kurzu zákonný zástupce účastníka stvrzuje, že se s všeobecnými podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a závazně přihlašuje své dítě na kurz.

 

Zdeněk Novák, majitel

Newman sport s.r.o.